Algemene Voorwaarden

Versie 01/06/2021


Voorwaarden – algemeen
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle commerciële transacties met betrekking tot de door myPlugin verstrekte Diensten. Door het gebruik van deze website en/of ons Online Platform accepteert u deze Algemene Voorwaarden en erkent u juridisch gebonden te zijn en zult u zich ook op dezelfde wijze alsof u deze overeenkomst zou hebben getekend hieraan houden.
Indien u niet op ieder moment voldoet aan deze Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor, voor zover van toepassing, uw paswoord, account en/of toegang tot deze Website of he Online Platform van myPlugin te beëindigen. 
myPlugin heeft het exclusieve recht zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid het gebruik van deze website of Online Platform te stoppen, aan te passen of te wijzigen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de tijd dat het Online Platform toegankelijk is te beperken, de hoeveelheid van het toegestane gebruik te beperken en ieder recht op gebruik van het Online Platform te beperken of te beëindigen. U gaat akkoord met het feit dat iedere beëindiging of annulering van uw toegang tot, of het gebruik van het Online Platform plaats zal mogen vinden zonder voorafgaande kennisgeving. U stemt ermee in dat als u zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wij onverwijld uw account onbruikbaar mogen maken of mogen verwijderen alsmede alle gerelateerde informatie en bestanden in uw account en/of verdere toegang tot deze informatie en/of bestanden of ons Online Platform mogen belemmeren, tenzij we hier anders in voorzien. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u en of een derde voor de beëindiging of annulering van uw toegang tot of gebruik van ons Online Platform.

In deze Algemene Voorwaarden wordt bedoelt met:

“myPlugin”, “wij”:
Individuen, cliënten die via myPlugin registreren en gebruik willen maken of gebruik maken van de diensten aangeboden door Hulpverleners via het online platform van myPlugin.

“Gebruiker(s)”:
Individuen, cliënten die via myPlugin registreren en gebruik willen maken of gebruik maken van de diensten aangeboden door Hulpverleners via het online platform van myPlugin.

“Hulpverlener(s)”:
Professionele zelfstandige Hulpverleners, coaches, therapeuten, psychologen en andere zorgprofessionals die via myPlugin registreren en gebruik willen maken en/of gebruik maken van het Online Platform waarin online tools, technische hulpmiddelen en diensten aangeboden worden door myPlugin of externe partners voor het verlenen van hulp door de Hulpverlener aan Gebruikers, Cliënten.

“Online Platform”:
Besloten omgeving waarop de Diensten van myPlugin gebruikt kunnen worden door Gebruikers, cliënten en Hulpverleners.

“Diensten”:
Online toepassingen, software, technologieën, werkinstrumenten en tools binnen de gesloten omgeving van het Online Platform van myPlugin.

“Klant”:
Professionele bedrijven die gebruik maken van de Diensten van myPlugin.

Betaalwijze
Hulpverleners en Gebruikers hebben de keuze tussen volgende veilige betaalwijzen:
– Via bankkaart
– Via kredietkaart
Betaling van Diensten

De betaling dient te geschieden op het moment van de bestelling, aankoop en/of activering van de Diensten tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Behoudens afwijkende bepaling in de Overeenkomst of op de factuur, zijn de facturen van myPlugin via online betaling zoals opgegeven in de factuur. Bij niet-betaling of achterstallige betaling van facturen binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigde ten belope van 1% per maand op het onbetaalde factuurbedrag. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het nog verschuldigde factuurbedrag met een minimum van 150 euro, onverminderd het recht van myPlugin om een hogere vergoeding te vorderen, mits hoger gelede schade of gemaakte administratiekosten. Alle kosten verbonden aan een gerechtelijke invordering, advocatenkosten inclusief, zullen desgevallend integraal worden verhaald op Klant. Bovendien worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar. In dat geval behoudt myPlugin zich bovendien het recht om de uitvoering van lopende Diensten te schorsen en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder schadevergoeding.

Prijzen en abonnementen voor Hulpverleners
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, exclusief BTW tenzij anders vermeld.
Geldende prijzen en tarieven van Diensten en Abonnementen mogen jaarlijks worden herzien en aangepast door myPlugin. Indien een prijswijziging meer dan 5% bedraagt is de Hulpverlener gerechtigd binnen dertig dagen na de kennisgeving de overeenkomst te beëindigen tegen de datum waarop de aanpassing in werking zou treden.
Prijzen en abonnementen voor Gebruikers, cliënten

De aan de Gebruiker, Cliënt aangerekende prijzen en bedragen overeengekomen tussen Gebruiker, cliënt en Hulpverlener, zijn inclusief BTW en zijn op geen enkele wijze recupereerbaar via myPlugin.

Activering van de Diensten
myPlugin doet er alles aan om de diensten onmiddellijk na betaling te activeren. Het niet respecteren van de activatietermijn kan geen aanleiding geven tot enige aanvraag tot schadevergoeding door myPlugin aan Hulpverlener.

Gebruik van de Diensten
De Hulpverlener aanvaard dat het gebruik maken van de Diensten van myPlugin, de facturatiegegevens, betaling en het account van de Hulpverlener strikt persoonlijk zijn en niet kan worden gebruikt, toegewezen of overgedragen aan een andere persoon zonder voorafgaande toestemming van myPlugin.

Gegevens
myPlugin is niet de eigenaar van Gebruikersgegevens en andere (persoonlijke) gegevens. De Hulpverlener bepaalt de doeleinden waarvoor en de manier waarop deze gegevens worden of zullen worden verwerkt. myPlugin treedt op als gegevensverwerker namens Hulpverleners en Gebruikers, cliënten met betrekking tot (persoonlijke) gegevens.

Gebruik van het Online Platform door Hulpverleners
Een account is steeds persoonlijk bestemd en geregistreerd op naam van een natuurlijk persoon. Het is niet toegestaan om met meerdere Hulpverleners gebruik te maken van het Online Platform met dezelfde inloggegevens. Hulpverlener mag de Diensten en het Online Platform van myPlugin enkel gebruiken voor het verlenen van advies, meten van resultaten, monitoren en opvolgen van haar eigen Gebruikers. Wanneer Gebruikersgegevens gedeeld worden met derden dient Hulpverlener uitdrukkelijk schriftelijke toestemming te verkrijgen van de Gebruiker, Cliënt.

Trajecten en inhoud aangeboden door Hulpverleners aan Gebruikers, Cliënten mogen niet gebaseerd zijn op misleiding en bedrog, plagiaat, piraterij, inbreuk maken op rechten van myPlugin of enige andere auteursrechten, intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy, in strijd zijn met wetten, verdragen en/of voorschriften.
De Hulpverlener verklaart nadrukkelijk op de hoogte te zijn van het feit dat bepaalde uitkomsten van data en/of gegevens en/of resultaten van online tools of technische hulpmiddelen ontwikkeld door myPlugin en/of derden, uitsluitend dienen ter ondersteuning van de (screenende) diagnostiek en/of behandeling. myPlugin kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor technische defecten in deze tools.

Verantwoordelijkheid, aansprakelijkheid en vrijwaring
myPlugin faciliteert zelf en geeft zelf geen hulpverlening noch psychologisch en/of medisch advies. myPlugin faciliteert enkel online tools en technische hulpmiddelen die het mogelijk maken voor Hulpverleners om trajecten, hulp, coaching of therapie op afstand te verlenen. myPlugin kan daarom nooit aansprakelijk gesteld worden voor aangereikt advies, oefeningen en/of opdrachten door Hulpverleners via het Online Platform van myPlugin in de meest uitgebreide zin van het woord, in eender welke vorm. Gebruikers kunnen van Hulpverleners psychologisch en/of medisch advies verkrijgen dat myPlugin niet kan controleren waardoor wij niet verantwoordelijk gesteld kunnen worden, ook als dat buiten het bestek van deze Algemene Voorwaarden valt. Hulpverleners en professionelen werken zelfstandig met het Online Platform van myPlugin, wij controleren op geen enkele wijze de interactie, de inhoud en de contacten met Gebruikers, Cliënten. Zelfs bij grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag, binnen of buiten de context van myPlugin, zijn wij in het algemeen niet aansprakelijk voor enige schade berokkent door eender welke daad of nalaten begaan door de Hulpverleners of in uitzonderlijk geval door de Gebruikers. De Hulpverlener erkent dat myPlugin op geen enkele wijze aansprakelijk is of gesteld kan worden ten opzichte van Gebruikers, Cliënten of derden en Hulpverlener verklaart dat hij/zij al het nodige zal doen om myPlugin hiervoor te vrijwaren.

myPlugin kan niet aansprakelijk gesteld worden voor fysieke schade, zelfs de dood, medische schade en/of kosten, derving van winst, derving van inkomsten, schade of verlies van opportuniteiten tot handelen, verlies van goede wil, schade of verlies van reputatie, of eender welk indirect of opeenvolgend verlies of schade, die verbonden zouden zijn aan een keuze van een Gebruiker om via het Online Platform van myPlugin psychologische en/of medische hulpverlening te zoeken.

Behoudens inzoverre eender welke uitsluiting of beperking van onze aansprakelijkheid niet toegelaten zou zijn onder de toepasselijke wetgeving, is de aansprakelijkheid van myPlugin in ieder geval beperkt tot maximaal twee maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) per gebeurtenis waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de voor de overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen (exclusief BTW) aan myPlugin bedongen voor één jaar.  

In geval van een toerekenbare tekortkoming dient myPlugin eerst schriftelijk in gebreke gesteld te worden met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel om eventuele fouten te herstellen, schade te beperken of op te heffen.

myPlugin verklaart een deugdelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten. Indien en voor zover een beperking van de aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, afwijkt van bepalingen in de tussen Partijen overeengekomen Overeenkomst(en), prevaleren de bepalingen in de Overeenkomst(en) met dien verstande dat myPlugin zich uitdrukkelijk het recht voorbehoudt zich om de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid te beroepen, voor zover de Overeenkomst hierin niet voorziet.

Aansprakelijkheid van de Hulpverlener

De Hulpverlener verklaart te volgen en te voldoen aan de wetgeving, deontologische afspraken en regelgevingen, statutaire en ethische verplichtingen waaraan deze professionele dienstverlener onderworpen zou zijn. Hulpverlener vrijwaart myPlugin van iedere aansprakelijkheid van eender welke inbreuk op verplichting(en) niet nagekomen door de Gebruiker of Hulpverlener.

Bij enige vorm van het niet naleven van Algemene Voorwaarden behoudt myPlugin zich het recht om de Hulpverlener hiervoor aansprakelijk te stellen.

Risico

Het risico van verlies, diefstal of beschadeging van gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Hulpverlener over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Hulpverlener of een hulppersoon van Hulpverlener zijn gebracht.

Hulpverlener draagt het risico van de selectie, het gebruik en de toepassing in zijn bedrijf of organisatie van de Diensten, gegevens, inhoud, content, databestanden en andere goederen en materialen en van de door myPlugin te verlenen Diensten, en is eveneens verantwoordelijk voor de controle-, privacy- en beveiligingsprocedures en adequaat systeembeheer.

Duur

Het gebruik van de Diensten van myPlugin wordt afgerekend op maandelijkse of jaarlijkse basis met stilzwijgende verlenging. Het is mogelijk om de overeenkomst stop te zetten of te verbreken, ten laatste 1 dag voor het begin van de volgende facturatietermijn. De overeenkomst downgraden, opzeggen, stopzetten of verbreken kan via het online platform van myPlugin waarbij het account van de Hulpverlener wordt gedowngrade of stopgezet op de eerste dag volgend op het einde van de lopende facturatietermijn. 
Herroepingsrecht 
Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product of de aanschaffing van een licentie gaat Hulpverlener (klant) ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. Hulpverlener (klant) ziet met de aankoop af van zijn herroepingsrecht, indien dit van toepassing zou zijn. 

Technische garanties, beveiliging en security

Het Online Platform van myPlugin wordt gehost op Europese servers welke voldoen aan de hoogste veiligheidsnormen.
myPlugin kan niet garanderen dat het online platform altijd beschikbaar zal zijn of ononderbroken zal functioneren. myPlugin voorziet beveiligings- en andere updates voor het beveiligen van gegevens die verwerkt worden via het platform van myPlugin. myPlugin kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor kwaadwillige aanvallen, hackers, data-lekken, malware en andere risico’s.

myPlugin heeft het recht de beschikbaarheid van het online platform tijdelijk of definitief onbeschikbaar te maken, in dat geval is myPlugin op geen enkele wijze aansprakelijk voor enig ongemak, verlies of schade dat dit zou veroorzaken bij een Gebruiker of Hulpverlener.

Als Gebruiker en als Hulpverlener mag u geen koppelingen maken noch proberen te maken met myPlugin via platformen en/of software ontwikkeld door derden tenzij deze derden een overeenkomst hebben met myPlugin.

Toegang tot het online platform, gegevens en vertrouwelijke gegevens

myPlugin heeft het recht om op eender welk moment en om eender welke reden de toegang tot het Online Platform voor Gebruikers en Hulpverleners tijdelijk of definitief op te schorten, te blokkeren of te verwijderen.

myPlugin en de ontwikkelaars die werken in opdracht van myPlugin hebben toegang tot alle functionaliteiten, inhoudelijke elementen en gebruikersgegevens van Hulpverleners en Gebruikers, zowel myPlugin als haar leveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.  Partijen die vertrouwelijke gegevens ontvangen zullen deze slechts gebruiken voor het doel waaroor deze verstrekt zijn.
Partijen garanderen dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt.

Intellectuele eigendomsrechten en beperkingen aan het gebruik van materialen

Tenzij anders aangegeven, verlenen wij u een niet-exclusief, niet overdraagbaar, gelimiteerd recht op toegang, gebruik en weergave van ons Online Platform en het materiaal dat hierop wordt vertoond, voor uw persoonlijke, niet-commerciële gebruik, op voorwaarde dat u volledig voldoet aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden.
myPlugin is de wettelijke eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten op het Online Platform, met inbegrip van alle technische kenmerken tot het operationele model, alsook de intellectuele eigendomsrechten op onze website(s) en Online Platform ten aanzien van onze Diensten.
Door gebruik te maken van ons Online Platform erkent u dat ons Online Platform foto’s, video’s, informatie, tekst, audiofragmenten, aantekeningen, tekeningen, software en andere inhoud (tezamen “Inhoud”) bevat die beschermd worden door octrooirechten, merkrechten, auteursrechten, databankrechten, modelrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten en dat deze rechten geldig zijn in alle vormen van media en technologie die nu bestaan en hierna nog ontwikkeld worden, beschermd worden.

Als hulpverlener behoudt u al de eigendomsrechten over dergelijke opgeladen informatie of materialen, maar bent u verplicht ons een beperkte vergunning te geven om deze informatie te gebruiken, te behouden, te kopiëren en om ze te verdelen of beschikbaar te stellen aan derden.
Gebruikers zijn nooit gerechtigd om inhoud aangereikt door Hulpverleners op te slaan, te delen met derden, te kopiëren en/of te vermenigvuldigen, myPlugin kan niet aansprakelijk gesteld woren voor inbreuken of schade geleden ten gevolge van inbreuken gepleegd door derden met betrekking tot het auteursrecht.

Wij beschikken over het recht om eender welke informatie of materialen die u als Hulpverlener deelt op ons Online Platform te verwijderen indien deze, volgens ons, een inbreuk vormen op de algemene en toepasselijke bijzondere voorwaarden of op toepasselijke wetgeving.

Deze rechten verdragen wereldwijd. Al deze rechten zijn voorbehouden.

Verwijzingen

Als Gebruiker, Cliënt of Hulpverlener kan u enkel verwijzen naar alle respresentatieve kanalen met betrekking tot onze website en/of Online Platform indien u dat doet op een eerlijke en wettelijke manier die onze reputatie niet aantast. 

Gebruiksrecht en licentie

De Overeenkomst tussen myPlugin en Hulpverlener is geen verkoopovereenkomst en verleent Hulpverlener geen eigendomsrechten op Applicaties en Goederen.
Het gebruiksrecht wordt verleend met de beperking dat Hulpverlener de Diensten en Applicaties van myPlugin slechts gebruikt bij de uitoefening van de gangbare bedrijfsvoering van Hulpverlening, overeenkomstig het doel en de beoogde functionaliteit daarvan. Het gebruiksrecht is persoonlijk en niet-overdraagbaar. Het is niet toegestaan, behoudens schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van myPlugin, dat Hulpverlener het Online Platform en daaronder horende Applicaties te (sub)licentiëren, te verhuren, te vervreemden, te verkopen of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welk doel dan ook ter beschikking te stellen aan derden, een derde al dan niet op afstand toegang te verlenen tot de Applicatie(s) of de Applicatie(s) bij een derde ter hosting te brengen, ook niet indien de betreffende derde de Applicatie(s) uitsluitend ten behoeve van Hulpverlener gebruikt, afgeleide werken van de Applicatie(s) of de inhoud te maken, ‘webkoppelingen’ naar de toepassing te maken of hiervan een ‘mirror’ of ‘frame’ te maken op een draadloos of op internet gebaseerd apparaat of een server, of reverse-engineering toe te passen op de toepassing of de Applicatie(s) te openen teneinde concurrerende Diensten te ontwikkelen, producten te ontwikkelen waarin dezelfde afbeeldingen, inhoud, functies, voorzieningen of ideeën als die van de applicatie(s) van myPlugin worden gebruikt of inhoud, afbeeldingen, functies, voorzieningen of ideeën van de applicatie(s) van myPlugin te kopiëren.

Hulpverlener mag het Online Platform en de daarbij horende Applicaties alleen gebruiken voor interne doeleinden en is niet gerechtigd voor het verzenden of opslaan van bedreigend, aanstootgevend, rasistisch, kwetsend, lasterlijk of anderszins onwettige inhoud, met inbegrip van inhoud dat het recht op privacy van derden schaadt, het verzenden of opslaan van materiaal dat Trojaanse paarden, wormen, softwarevirussen of andere schadelijke computercodes, bestanden, scripts, agenten of programma’s bevat, het storen of schaden van de integriteit of prestaties van het Online Platform en de daarbij horende Applicatie(s) of de gegevens die hierin zijn opgeslagen, of het ongeoorloofd toegang pogen te krijgen tot het Online Platform en de daarbijhorende Applicatie(s) of de aanhorige systemen of netwerken.

Communicatie

Iedere communicatie tussen myPlugin, Gebruikers en Hulpverleners kan elektronisch plaatsvinden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

Het risico komt voor de Hulpverlener indien de communicatie niet ontvangen is als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de computer of mailbox van Hulpverlener of Gebruiker, Cliënt, ook indien de mailbox bij een derde is gehuisvest.

Privacy

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: uitvoering van de gesloten overeenkomsten, het verwerken van facturen en administratieve verplichtingen, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correcties van uw persoonsgegevens, u kan deze laten wijzigen en/of verwijderen door myPlugin te contacteren via customers@myplugin.app.

Hulpverleners en Gebruikers, Cliënten zijn zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Paswoorden worden door myPlugin geëncrypteerd opgeslagen, myPlugin heeft dus geen toegang tot uw paswoord. Indien u vragen heeft over Privacy, kunt u ons contacteren via customers@myplugin.app, een uitgebreide versie kan u vinden in onze Privacy Policy.

Health disclaimer

Diensten aangeboden door Hulpverleners via het Online Platform van myPlugin zijn slechts gericht op informatief gebruik ter assistentie van Gebruikers, cliënten. myPlugin is geen medische organisatie, geen enkel advies of informatie aangeboden via de website of het Online Platform van myPlugin kan worden opgevat als een (medisch) advies of diagnose.

Bewijs

Hulpverleners en Gebruikers, Cliënten aanvaarden dat elektronische communicatie en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Zowel de Gebruiker, Cliënt als Hulpverlener erkent alle voorwaarden te hebben gelezen en aanvaard alvorens een account te hebben aangemaakt bij myPlugin. Zowel Gebruikers als Hulpverleners gaan akkoord met de Algemene Voorwaarden.

Alle overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede alle andere overeenkomsten die daaruit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door Belgisch recht.

Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn of worden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. De Gebruikers, Cliënten, Hulpverleners en myPlugin verplichten zich om een nietige of vernietigde bepaling te vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en die zo min mogelijk afwijkt van de nietige of vernietigde bepaling.

Alle geschillen tussen myPlugin, één of meerdere Gebruikers, Cliënten en/of tussen myPlugin en één of meerdere Hulpverleners die aan deze Algemene Voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt.

Privacybeleid